En kvinne var tiltalt og domfelt for grov familievold. Fornærmede anla egen sak med krav om erstatning, opprinnelig med et krav på cirka kr. 6 000 000, som ble redusert til knappe kr. 3 000 000 like før ankeforhandlingen.

Hun ble av lagmannsretten frifunnet for kravet om erstatning, idet lagmannsretten ikke fant at det var årsakssammenheng mellom fornærmedes skadesituasjon, og de handlinger kvinnen var dømt for. Saken illustrerer de komplekse årsaksspørsmålene som reiser seg i slike saker, særlig når det foreligger alternative eller samvirkende årsaker.

Strafferetten har i de seneste år gjennomgått en utvikling hvor man stadig oftere ser at det fremmes betydelige erstatningskrav, både oppreisningserstatning, erstatning for tapt inntekt og tapt skolegang, samt mènerstatning. Dette krever at forsvarer også er godt kjent med erstatningsrettslige regler, og at det arbeides aktivt også med den sivilrettslige delen av saken. Dette vil også omfatte arbeid med oppnevning av sakkyndig og mandat for vedkommende.

Kvinnen var bistått av advokat Arild Dyngeland.

Del dette med andre