Frifinnelse etter søksmål fra Protector Forsikring ASA

Protector Forsikring ASA fremmet regressøksmål mot ansvarlig utførende- og kontrollerende foretak, etter å ha utbetalt erstatning til kjøper av eiendom grunnet angivelig feilkonstruert tak. På bakgrunn av bevisførselen, kom Bergen tingrett enstemmig til at forsikringsselskapets konklusjon var feilaktig, slik at taket likevel ikke var feilkonstruert. Det forelå dermed ingen grunnlag for regress, og foretaket ble

Frifinnelse i sak om føring av bil i GHB rus.

Bergen tingrett avsa dom 6.april 2017 i sak om føring av bil i påvirket tilstand etter inntak av GHB. Tiltalte ble av retten frifunnet for å ha kjørt i påvirket tilstand, fordi det ikke var ført tilstrekkelig bevis for at han kjente til at flasken han drakk Solo av inneholdt GHB. GHB er luktløst, og

Sivilombudsmannen ba Politidirektoratet vurdere sak om tap av førerrett på ny

I februar 2016 fattet Vest politidistrikt vedtak om tap av førerrett for en person på grunn av manglende edruelighet. Vedtaket var begrunnet i en dom fra 2015 for narkotikaforbrytelse, samt en anmeldelse fra tidligere og uttalelser i avhør om bruk av hasj. Politidirektoratet opprettholdt vedtaket. Etter søkers klage til Sivilombudsmannen ble Politidirektoratet bedt om å

Betinget fengsel i promillekjøringssak

Bergen tingrett avsa 29.mars 2017 dom på betinget fengsel i 21 dager for kjøring med moped under alkoholpåvirkning. Alkoholpromillen var på 1,75 og tilsa ubetinget fengsel. Retten vektla som formildende at kjøringen fant sted med moped, på natten, i en blindgate og i lav hastighet. Det var ingen fare for personskade. Tap av førerretten ble

Frifinnelse i økonomisk straffesak

Daglig leder og styreleder av et NUF registrert foretak ble i Gulating lagmannsrett frifunnet for overtredelse av merverdiavgiftsloven 21-4 annet ledd annet straffalternativ. Unndratt avgift over 5 terminer utgjorde vel 378 000 kroner. Flertallet på 6 dommere fant ikke bevist at det forelå unndragelseshensikt. Skyldkravet var dermed ikke oppfylt. Mannen ble idømt en bot på

Frifinnelse i erstatningssak

En kvinne var tiltalt og domfelt for grov familievold. Fornærmede anla egen sak med krav om erstatning, opprinnelig med et krav på cirka kr. 6 000 000, som ble redusert til knappe kr. 3 000 000 like før ankeforhandlingen. Hun ble av lagmannsretten frifunnet for kravet om erstatning, idet lagmannsretten ikke fant at det var

Alvheim & Hansen – fokus på menneskerettigheter

Denne uken ble det avholdt internt oppdateringskurs i sentrale menneskerettigheter hos Advokatfirma Alvheim og Hansen. Kurset omhandlet nyere praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), og sentrale utviklingstrekk i domstolens virke. EMD produserer hvert år mer enn 1500 dommer og nesten 4000 avgjørelser, og det er viktig for oss å holde oss oppdatert på denne utviklingen.

Erstatning etter strafforfølgning

Vi har nylig bistått et foreldrepar som var tiltalt for vold mot egne barn. De ble begge frifunnet både i tingretten og lagmannsretten og tilkjent totalt kr 70 000 i oppreisningserstatning. Advokatfullmektig June Stavland og advokat Anette Vangsnes Askevold arbeidet med saken.

Sir Howard Morrison – ICC

Lørdag 5.november avholdt Advokatforeningen Hordaland Sogn og Fjordane krets et kurs i internasjonal strafferett. Foredragsholder var dommer i Den internasjonale straffedomstolen (ICC) Sir Howard Morrison. Våre advokatfullmektiger Martin Gautestad Jakobsen og Maria Hessen Jacobsen var ansvarlige for arrangementet, som ble etterfulgt av en rettshistorisk byvandring ved professor Jørn Øyrehagen Sunde.