Rehabilitering og lang saksbehandlingstid gav samfunnsstraff

I en sak om vold og trusler mot offentlig tjenestemenn ble det avsagt dom på samfunnsstraff 5.desember 2016 i Bergen tingrett. Forholdene skal normalt straffes med ubetinget fengsel. Lang saksbehandlingstid hos politiet gav sammen med en klar rehabilitering utslag i at tiltalte fikk samfunnsstraff. Maria Hessen Jacobsen var forsvarer.

Henleggelse av anklage mot advokat

En advokat ble i forbindelse med utførelse av sitt verv som forsvarer i en meget alvorlig straffesak siktet for grov uforstand i tjenesten. Anklagen var knyttet til råd som advokaten gav til sin klient, hvor påtalemyndigheten mente at et konkret råd var medvirkning til en straffbar handling som hans klient var tiltalt for. Saken er

Vi styrker vår kompetanse innenfor økonomiske straffesaker

Advokat Bertil Christian Hast Rønnestad har tiltrådt stilling som fast advokat hos oss. Han har tidligere arbeidserfaring fra offentlig forvaltning og påtalemyndigheten. Rønnestad har gjennom sin tidligere arbeidserfaring som politiadvokat ved økonomiavsnittet i Hordaland politidistrikt, og etterutdanning ved Politihøyskolen- særlig kompetanse innenfor fagområdene strafferett og økonomiske kriminalitet.  

Straffutmåling for gjengjeldelse mot aktør i rettsvesenet

Høyesterett avsa 12. mai 2016 dom i anke over straffutmåling i sak hvor tiltalte i lagmannsretten var domfelt for gjengjeldelse i form av krenkende uttalelser på Youtube rettet mot dommere, advokater og andre aktører i rettsvesenet. Høyesterett satte ned straffen fra fengsel i 9 måneder til fengsel i 7 måneder. Et mindretall på to dommere

Frifinnelse i voldssak

En mann var tiltalte for legemsfornærmelse mot en drosjesjåfør. Han ble frifunnet av tingretten, dels under henvisning til uklar bevissituasjon, dels idet handlingen ble vurdert som lovlig nødverge. Drosjesjåføren fryktet at passasjeren ikke ville betale for turen, og tok passasjerens mobiltelefon som pant. I tillegg prøvde han fysisk å holde passasjeren tilbake. Passasjeren satte seg

Samfunnsstraff for grov narkotikaforbrytelse

Norges Høyesterett avsa 5. februar 2016 dom for samfunnsstraff for grov narkotikaforbrytelse. Saken gjaldt erverv og oppbevaring av 130 gram amfetamin og ca. 400 gram hasj. Høyesterett stadfestet tidligere praksis om at straffenivået for slik overtredelse normalt er ubetinget fengsel. Under hensyn til rehabilitering og sakens alder endret Høyesterett straffen fra ubetinget fengsel til samfunnsstraff.

Advokatfirma Alvheim og Hansen ANS utvider

  Fra januar 2016 har firmaet utvidet med to nyansatte advokatfullmektiger. Maria Hessen Jacobsen er nylig uteksaminert fra Universitetet i Bergen. Hun er særlig engasjert innenfor strafferett og prosedyre. June Staveland kom til oss fra Advokatfirmaet Harris, hvor hun har arbeidet med fast eiendom. Hun vil hos oss primært arbeide med fast eiendoms rettsforhold og

ECBAs arbeid relatert til korrupsjonssaker

The European Criminal Bar Association har etablert en arbeidsgruppe bestående av advokater fra en rekke europeiske land. Gruppen skal arbeide med problemstillinger knyttet til siktedes rettigheter i saker med anklage for korrupsjon. Slike saker innebærer i mange tilfeller internasjonalt politisamarbeid, og gruppen skal kartlegge behovet for s tiltak for ivaretagelse av siktedes rettigheter under slik

Prinsipiell avgjørelse i Gulating lagmannsrett om bevisføring

Under en hovedforhandling med tiltale for overtredelse av straffeloven § 195, avga anmelder ikke forklaring under hovedforhandlingen. Påtalemyndigheten forsøkte deretter å sikre forklaring i dommeravhør, uten å lykkes. Saken ble så fremmet for tingretten igjen, med begjæring om at anmelders forklaring skulle leses opp. Påtalemyndighetens begjæring ble ikke tatt til følge av tingretten, og anke