Under en hovedforhandling med tiltale for overtredelse av straffeloven § 195, avga anmelder ikke forklaring under hovedforhandlingen. Påtalemyndigheten forsøkte deretter å sikre forklaring i dommeravhør, uten å lykkes. Saken ble så fremmet for tingretten igjen, med begjæring om at anmelders forklaring skulle leses opp.

Påtalemyndighetens begjæring ble ikke tatt til følge av tingretten, og anke ble forkastet av Gulating lagmannsrett. Lagmannsretten vurderte forklaringen som det vesentligste bevis i forhold til eventuell domfellelse, og at opplesing ville stride mot tiltaltes rett til å stille spørsmål til vitnet og teste dets troverdighet.

Lagmannsretten har i sin vurdering anvendt den norm som er utviklet av Menneskerettsdomstolen bl.a. i Stefancic mot Slovenia. Avgjørelsen er sentral i forhold til å sikre tiltaltes rettigheter til å imøte gå anklagene mot ham, bl.a. ved å kunne teste vitnets troverdighet.

Saken er nå henlagt.

Advokat Arild Dyngeland bisto tiltalte som forsvarer.

Del dette med andre