Norges Høyesterett avsa 5. februar 2016 dom for samfunnsstraff for grov narkotikaforbrytelse. Saken gjaldt erverv og oppbevaring av 130 gram amfetamin og ca. 400 gram hasj. Høyesterett stadfestet tidligere praksis om at straffenivået for slik overtredelse normalt er ubetinget fengsel. Under hensyn til rehabilitering og sakens alder endret Høyesterett straffen fra ubetinget fengsel til samfunnsstraff.

Advokat Arild Dyngeland var forsvarer i Høyesterett.

Del dette med andre