Høyesterett avsa 12. mai 2016 dom i anke over straffutmåling i sak hvor tiltalte i lagmannsretten var domfelt for gjengjeldelse i form av krenkende uttalelser på Youtube rettet mot dommere, advokater og andre aktører i rettsvesenet.

Høyesterett satte ned straffen fra fengsel i 9 måneder til fengsel i 7 måneder. Et mindretall på to dommere ville redusere straffen til fengsel i 90 dager.

Dommen er prinsipiell om straffutmåling for denne type overtredelser.

Forsvarer for domfelte i Høyesterett var advokat Arild Dyngeland.

Del dette med andre