En advokat ble i forbindelse med utførelse av sitt verv som forsvarer i en meget alvorlig straffesak siktet for grov uforstand i tjenesten. Anklagen var knyttet til råd som advokaten gav til sin klient, hvor påtalemyndigheten mente at et konkret råd var medvirkning til en straffbar handling som hans klient var tiltalt for.

Saken er nå henlagt etter bistand fra advokat Arild Dyngeland. Det ble argumentert med at rådgivning er kjernen i en advokats arbeid med å ivareta sin klients interesser, og at de konkrete råd som var gitt var til oppfyllelse av disse pliktene og ikke rettsstridig.

Saken illustrerer viktigheten av forståelse for regler for god advokatskikk og de rammer som ellers gjelder for utøvelse av forsvareroppdrag. Den viser også at påtalemyndigheten ikke alltid har den nødvendige forståelse av dette regelverket. Saken har paralleller til forholdet omhandlet i Rt 2013 side 92, hvor vedkommende forsvarer senere ble frifunnet etter tiltale for grov uforstand. Også i den saken var advokat Arild Dyngeland forsvarer.

Del dette med andre