Barnevern

Flere av våre advokatene yter bistand til private parter i slike saker, herunder også til barnet selv der det har partsrettigheter. Bistanden skjer dels i kontakt med barnevernet i utredningsfasen, men hovedsaklig i forbindelse med sak for fylkesnemnda om omsorgsovertakelse, samvær eller tilbakeføring fra offentlig omsorg.