Strafferett

Strafferett og forsvareroppdrag er et av firmaets kjerneområder. Tre av advokatene er faste forsvarere ved Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett. En er fast forsvarer ved Norges Høyesterett. Også de andre advokatene ved kontoret har regelmessig oppdrag som forsvarer eller bistandsadvokat.

I økonomiske straffesaker er sakskomplekset ofte veldig komplekst. Det kreves ikke bare inngående kjennskap om strafferett, men også kunnskap om selskapsstrukturer, skatterett, og økonomiske analyser. Det er viktig å merke seg at påtalemyndigheten i slike saker har betydelige ressurser til rådighet, og etterforskningen har gjerne pågått i mange år med bistand fra både revisorer og skatteetaten. I slike saker er det derfor viktig med erfaring som både strafferettsadvokat og som forretningsadvokat. Advokatfirmaet Alvheim & Hansen har flere advokater med slik erfaring.

Våre advokater yter bistand på etterforskningsstadiet og ved hovedforhandling for tingrett og lagmannsrett.

Som tiltalt i en straffesak kan man fritt velge forsvarer, og salæret blir dekket av det offentlige.