Priser

Våre timesatser varierer avhengig av hvilken advokat som har oppdraget og saksområdet, og ligger fra kr. 1 200 til kr. 2 000 pr. time (1 500 – 2 500 inkl. mva). Dersom du har krav på fritt rettsråd vil offentlig salærsats bli benyttet. I slike saker gjelder egne regler for egenandel.

Timesatser

Våre timesatser varierer avhengig av hvilken advokat som har oppdraget og saksområdet, og ligger fra kr. 1 200 til kr. 2 000 pr. time (1 500 – 2 500 inkl. mva).

Forsikring

I mange forsikringer finnes det dekning for utgifter til rettshjelp. Dette er vanlig i villaforsikringer. Der dette er aktuelt vil vi normalt forespørre forsikringsselskapet. Hvis det finnes slik dekning vil selskapet bekrefte dette, og opplyse om rammen for dekningen og hvilken egenandel som skal betales.

Fri rettshjelp

I en del saker vil du ha krav på fri rettshjelp, og vårt salær dekkes da av det offentlige. Du må ha inntekt under kr. 246 000 pr. år og formue under kr. 100 000 for å oppfylle kravene. Saker om skifte, samvær og omsorg for barn, arbeidsretts- og husleiesaker er noen områder der man kan få fri rettshjelp. Det kan påløpe egenandel. I saker for Fylkesnemdene som gjelder prøving av omsorgsovertagelse etter barnevernloven vil man alltid ha krav på fri rettshjelp uten egenandel. Hvis du er tiltalt i en straffesak, vil vårt salær for arbeid med saken normalt dekkes av retten uten egenandel.

Utlegg

Utlegg og gebyrer faktureres klient i de tilfeller der dette ikke dekkes av fri rettshjelp.